PAYLAŞIMLAR


21 Mayıs 2018

İşçi ihbar öneli içinde istirahat raporu alırsa ihbar öneli uzar mı?

Araştırma – arşiv 02336
11 Ocak 2018

Destekten yoksun kalan davacıların talebi miras ilişkisine dayalı değildir … belgelendirilemeyen yol gideri, cenaze ve defin giderleri nasıl belirlenir?

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – arşiv 02261
11 Ocak 2018

Hata ve eksiklikleri bildiriminden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiç bir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.

Yargıtay Kararı – arşiv 02260
11 Ocak 2018

İbraname ne zaman ve ne şekilde düzenlenir? Çıkış sonrası tazminat ve ödemeler ne zaman yapılır?

Yargıtay Kararı – arşiv 02255
18 Ağustos 2017

Meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle tazminat davası, müteselsil sorumlu olan asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte açabileceği gibi yalnızca asıl işverene veya alt işverene karşı da açılabilir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile tazminat sorumluluğunun alt işverene ait olduğunun kararlaştırılması; bu sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya mirasçıları da bağlamaz.

Yargıtay Kararı – Arşiv 02124
18 Ağustos 2017

Ağır bedensel zarar yada ölüm halinde zarar görenin veya ölenin yakınları da manevi tazminat isteyebilir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 2121
18 Ağustos 2017

Ödenmemiş işçilik hakları bulunan işçinin iş devam etmeme hali ( eylemli fesih ) haklı fesihtir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Yargıtay Kararı – Arşiv 2118
18 Ağustos 2017

İşçinin kötüniyet tazminatı talep edebilmesi için iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaması gerekir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 2117
14 Haziran 2017

İşe iade davası sonrası davalı işveren tarafından yapılan işe davet teklifinde belirtilen gece çalışma süresi 36 saat olduğundan davalı işverenin işe daveti samimi sayılamaz ve iş akdi işverenlikçe feshedilmiş sayılır.

Yargıtay Kararı – Arşiv 02029
23 Mayıs 2017

Bank Asya teminat mektubunun hükümsüz kalması nedeniyle icranın geri bırakılması kararının ortadan kaldırılması

Yargıtay Kararı – Arşiv 01975